Tin QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - VSMT

22/12/2021 09:01

Tin QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - VSMT

6 tháng qua, công tác giải quyết đơn thư trong lĩnh vực về đất đai -trật tự xây dựng và môi trường trên địa bàn xã NX có nhiều chuyển biến. Ban địa chính xã đã tiếp nhận 06 đơn thư kiến nghị liên quan đến đất đai. Kết quả đã giải quyết, hòa giải, trả lời đơn theo thẩm quyền 05 đơn, còn 01 đơn đang giải quyết.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tổng số có 5 trường hợp, 2 trường hợp các hộ gia đình vi phạm tự giác giải tỏa một phần vi phạm, còn lại đã lập hồ sơ yêu cầu đình chỉ và tự tháo dỡ giải tỏa, đồng thời báo cáo đề nghị UBND huyện lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Chỉ đạo các thôn thực hiện có hiệu  quả công tác thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường hàng ngày tại các khu dân cư. Tham gia hưởng ứng “ Giờ trái đất” “ Ngày môi trường thế giới” “ Làm sạch cho môi trường sạch hơn”.Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã thu gom và xử lý 370  tấn rác thải.